Overstromen van rivieren in Nederland

De zeewaterspiegel in de Noordzee stijgt. Voor Nederland wordt het risico op overstroming door binnendringend zeewater als gevolg van de stijging van het zeewaterniveau vooralsnog niet groot geacht. Bij een stijging van minder dan 1 meter per eeuw van de zeewaterspiegel is, met de huidige bekende technieken en bij het huidige kostenniveau, de bescherming van de Nederlandse kust tegen de zee op peil te houden [Milieu Centraal].

De afvoer van het water van de grote rivieren kan in Nederland op den duur wel problematisch worden. De hogere zeewaterspiegel leidt tot hogere waterstanden in de rivieren omdat het water minder snel naar zee kan stromen. Bij een zeespiegelstijging van tegen de twee meter of meer moeten waarschijnlijk grote gemalen worden ingezet om het rivierwater nog te kunnen afvoeren. Het is voor Nederland zeker verstandig om rekening te houden met een zeewaterstijging van 85 cm of meer. Vooral omdat ook na het jaar 2100 de zeespiegel verder zal stijgen [Rijksoverheid].

Daarnaast voorspellen de klimaatmodellen zwaardere regenval boven Europa. Ook in Nederland nemen de neerslaghoeveelheden toe. Dit heeft in de afgelopen jaren regelmatig voor flinke wateroverlast gezorgd onder andere in Limburg in 2021.

Inspelend op de verwachte zeewaterspiegelstijging en de grotere neerslaghoeveelheden worden er in Nederland maatregelen genomen om de veiligheid tegen overstromingen te waarborgen. Aan de kust zijn duinen versterkt en zeeweringen aan gelegd. Nederland is voor de komende jaren superstormbestendig verklaard. Langs de rivieren worden oude nevengeulen weer in ere gesteld of worden nevengeulen aangelegd waardoor bij hoog water het water sneller wordt afgevoerd. Er wordt gewerkt aan waterbuffers waarin het water tijdelijk kan worden opgeslagen bij hoog water. In de komende tijd wordt er 180 km dijk versterkt, naast waterkeringen en sluizen. Deze maatregelen hebben hun nut bewezen bij de zware regenval in 2021. Terwijl in België de Maas buiten zijn oevers trad, bleven de grote waterhoeveelheden in Nederland binnendijks van de Maas [Rijksoverheid], [Volkskrant].